ບໍ່ຕ້ອງສົງໃສຊັ້ນຫຼືສາມຊັ້ນຄວາມໄວສູງສາຍຜະລິດສາຍໄຟຜະລິດ